เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมกับเว็บไซต์ hytexts.com

โปรดอ่านทำความเข้าใจตามเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียนหลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและถือเป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกและนักเขียน กับ บริษัทไอ.พี.เจ. อินเตอร์เนชั่นแนล(1988) จำกัดและ hytexts.com

สำหรับการใช้บริการเว็บไซด์ hytexts.com สมาชิกจะต้องเห็นด้วยกับรูปแบบการบริการและเงื่อนไขงานของ hytexts.com ถ้าผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้กรุณาหยุดใช้บริการhytexts.com นี้โดยทันที

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ถูกตั้งราคาขายของ hytexts.com จะถูกเช้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธ์ (Digitalright management) ยกเว้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่จัดจำหน่ายแบบ DRM-Free

2. สมาชิกหรือนักเขียนจะต้องสมัคร AdobeID ก่อนที่จะดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) เพื่อที่จะสามารถนำไปอ่านในอุปกรณ์พกพาอื่นๆได้ (iPad,iPhone, Android, eReader, Pc และ Mac)

3. สมาชิกหรือนักเขียนสามารถ Authorize อุปกรณ์พกพาได้ไม่เกิน6 อุปกรณ์(iPad,iPhone, Android, eReader และ Pc) ต่อ 1 AdobeID

4. สิทธิ์ในการพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสำนักพิมพ์

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย hytexts.com ห้ามทำซ้ำดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก hytexts.com

6. ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ของ hytexts.com ห้ามทำซ้ำดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก hytexts.com

hytextscredit

1. hytextscredit เป็นสื่อกลางสำหรับใช้ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการแทนเงินสดใน hytexts.com เท่านั้น

2. hytextscredit ที่สมาชิกสั่งซื้อไม่มีวันหมดอายุ

3. hytextscredit ที่สมาชิกได้รับตอนสมัครสมาชิกใหม่,หรือจากโปรโมชั่นอื่นๆไม่มีวันหมดอายุและสามารถนำมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการใน www.hytexs.com ได้

4. hytextscredit เมื่อสั่งซื้อหรือได้รับแล้วไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนให้สมาชิกท่านอื่นได้

5. ในการชำระเงินด้วย hytextscredit hytexts.com จะมีการตรวจสอบรหัสผ่าน (Password)ทุกครั้งสมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ยินยอมว่าได้ตกลงชำระค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวด้วย hytextscredit ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

6. hytexts.com จะเติม hytextscredit เข้าบัญชีของสมาชิกหลังจากได้รับแจ้งผลการโอนเงินภายใน2 ชั่วโมง เฉพาะเวลา 8.00-16.45น.(จันทร์ - เสาร์) ถ้านอกเหนือเวลาดังกล่าวจะ hytextscredit จะเข้าบัญชีของสมาชิกในวันถัดไป

7. เงื่อนไขของ hytextscredit สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามที่ hytexts.com กำหนดและ hytexts.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ hytexts.com/term.php

สมาชิกทั่วไป

1. การสมัครสมาชิกกับ hytexts.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ hytexts.com ให้ครบทุกข้อเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ hytexts.com หาก hytexts.com ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิกถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง hytexts.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเป็นหน้าที่ของท่านเองในการรักษาชื่อ Login และ Password ของท่านให้ดีโดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

5. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน(Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้hytexts.com ทราบ ทั้งนี้สมาชิกตกลงให้รหัสผ่าน(Password) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะดังกล่าวเป็นรหัสผ่านการใช้บริการของ hytexts.com ที่มีผลผูกพันสมาชิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ

6. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ hytexts.com จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) หรือสื่ออื่นๆตามที่ hytexts.com เห็นสมควร

7. การกระทำการใดๆ โดยผ่านบริการไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิกและ/หรือตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ hytexts.com แล้วสมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์โดยสมาชิกไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีกและยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตามสมาชิกจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

8. รหัสผ่าน(Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้สมาชิกต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเองหากมีการใช้บริการรายการใดๆโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกแล้วให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันสมาชิกเสมือนสมาชิกใช้บริการในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเองทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน(Password) ของสมาชิกได้ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ hytexts.com โดยรหัสผ่าน(Password) ของสมาชิก

9. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะทำการตกลงชำระเงินซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการเนื่องมาจากความผิดพลาดของสมาชิกเองทาง hytexts.com จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

10. หนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เมื่อชำระเงินแล้วสมาชิกไม่สามารถขอคืนเงินได้

11. หากมีความผิดพลาดของข้อมูลหรือเนื้อหาของหนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่สมาชิกได้สั่งซื้อแล้วนั้นหลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลแล้ว hytexts.com จะส่ง linkdownload ใหม่ไปให้กับสมาชิกที่หน้า Mylibrary ของสมาชิก

12. ถ้า hytexts.com พบว่าสมาชิกทำรายการสั่งซื้อ E-Book หรือ hytextscredit โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตโดยไม่มีการชำระเงินจริงเกิดขึ้นหลายครั้งเพื่อป้องกันการสร้างปัญหาให้กับระบบของ hytexts.com ทีมงาน hytexts.com สามารถจะมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ทันที

13. ถ้า hytexts.com พบว่าสมาชิกนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) และตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ hytexts.com นำไปทำซ้ำดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก hytexts.com ทีมงาน hytexts.com มีสิทธ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

14. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)ที่สมาชิกสั่งซื้อไป ห้ามการทำซ้ำหรือดัดแปลง, ห้ามให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน, ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าลิขสิทธิ์และ hytexts.com ด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่

14.1 ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

14.2 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

14.3 แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

15. สมาชิกจะต้องไม่โพสข้อความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ hytexts.com

15.1 ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิงหรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์

15.2. ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาบหมิ่นประมาณ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

16. hytexts.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในด้านข้อมูลสมาชิกข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลทุกๆอย่างภายในเว็บไซด์หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรมความผิดพลาดจากระบบของเครื่องแม่ข่ายที่เก็บข้อมูลหรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซด์ทั้งสิ้น

17. หากพบว่าสมาชิกกระทำการที่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงกับ hytexts.com ทีมงาน hytexts.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

18. ในกรณีที่ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ DRM-free สมาชิกตกลงให้ฝังข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, รหัสสั่งซื้อ และข้อมูล IP ลงไปในข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นักเขียน

นักเขียนจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถวางขาย E-Book กับ hytexts.com

1. ผลงานลิขสิทธิ์

1. นักเขียนตกลงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ของนักเขียน ที่ส่งให้ hytexts.com จำหน่ายให้แก่ลูกค้านั้น เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง และในกรณีที่ต้องมีบุคคลลงชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว และนักเขียนได้รับอนุญาตให้จัดทำ จำหน่าย โฆษณา เผยแพร่ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แทนจริงถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และการเผยแพร่ งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ของนักเขียน แก่ hytexts.com ได้โดยไม่ขัดต่อข้อตกลงกับบุคคลอื่น

 

2. เงื่อนไขการอนุญาต

นักเขียนตกลงให้ hytexts.com มีอำนาจกระทำการแทนดังต่อไปนี้

ให้มีอำนาจจัดทำ จำหน่าย โฆษณา งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับกิจการในเชิงพาณิชย์ ด้วยการทำซ้ำงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) และนำส่งข้อมูลงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)ให้แก่ลูกค้า บนเว็บไซต์ hytexts.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยผ่าน ทางเว็บไซต์ hytexts.com หรือ ผ่านทาง Appplication ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ของทาง hytexts.com

 

3. การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 นักเขียนตกลงนำส่งข้อมูลงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ที่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าสู่ระบบ(Upload) ผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซด์ hytexts.com โดยผู้ส่งจะต้องลงลายมือชื่อหรือยอมรับเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ hytexts.com เพื่อให้hytexts.com จัดจำหน่าย โฆษณา เผยแพร่ งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

3.2 hytexts.com ตกลงว่าจะจัดจำหน่ายโดยวิธีโฆษณาและเผยแพร่งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ภายในเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิม ยกเว้นการแก้ไขในรูปแบบการจัดวางตัวหนังสือเพื่อความเหมาะสมในการจัดจำหน่ายในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

3.3 ในกรณีที่นักเขียนส่งต้นฉบับงานวรรณกรรมให้ที่เป็นไฟล์ Microsof Wordsหรือ ไฟล์อื่นๆ ให้ hytexts.com จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)เป็นไฟล์ ePub เพื่อจัดจำหน่ายในเว็บไซต์ hytexts.com ให้ถือว่าข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นั้น เป็นงานของhytexts.com ห้ามไม่ผู้ใดจัดจำหน่าย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากhytexts.com

3.4 hytexts.com ตกลงว่าจะทำการเข้ารหัสหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยระบบของ Adobe content server 4 หรือเทียบเท่า เฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ถูกตั้งราคาขาย แต่ยกเว้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ Kindle

3.5 นักเขียนตกลงว่าจะส่งตัวอย่างงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 3 บท หรือ 10% ของจำนวนหน้าทั้งหมดของงานวรรณกรรม ซึ่งตัวอย่างงานวรรณกรรมนี้จะไม่ถูกเข้ารหัสหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการลิขสิทธิ์ และจะถูกใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณางานวรรณกรรมเท่านั้น

3.6 การจัดหน้า พิสูจน์อักษร ออกแบบปก และภาพประกอบ ให้นักเขียนเป็นผู้จัดทำ

นักเขียน หรือ hytexts.com มีสิทธิยกเลิก การ โฆษณา เผยแพร่ และจัดจำหน่ายงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)นั้นๆ หลังจาก 180 วัน นับตั้งแต่วันที่งานงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นั้นๆ ถูกนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อขายให้กับhytexts.com

 

4. ข้อกำหนดเนื้อหาของงานวรรณกรรม

hytexts.com มีหน้าที่ตรวจรูปแบบ จัดวางปก และข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ให้เหมาะสมกับการจัดจำหน่าย เท่านั้น โดยไม่หน้าที่ตรวจสอบ เนื้อหา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบ ลิขสิทธิ์ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเขียนนำส่งข้อมูล ดังนั้น นักเขียนตกลงว่าจะไม่นำงานวรรณกรรมที่มีเนื้อหา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดให้ hytexts.com จัดหน่าย โฆษณาและเผยแพร่ ใน hytexts.com

4.1 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัชทายาทราชวงศ์ หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นอันขาด

4.2 งานวรรณกรรมที่กล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

4.3 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลที่มีต่อ บุคคลอื่นหรือหน่วยงานใด

4.4 งานวรรณกรรมที่คัดลอกผลงาน หรือบทความบนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

4.5 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาละเมิดกฎหมาย หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

4.7 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหามีภาพหรือภาพบุคคลอื่นที่มีลักษณะหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล

4.8 งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหามีการโฆษณาในวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการโฆษณางานวรรณกรรมเดียวกันที่จัดจำหน่ายในที่อื่นนอกเหนือจาก hytexts.com

4.9 งานวรรณกรรมที่มี ตัวอักษร หน้าปก หรือ ภาพประกอบ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 

5.1ค่าตอบแทนการขายผ่าน Apple In-app purchased

5.1.1 ตัวการเป็นผู้กำหนเราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงิน US Dollar

5.1.2 ตัวแทนตกลงจัดส่งค่าตอบแทนในการจัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ตัวการในอัตราร้อยละ 45 ของราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) คูณจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางระบบ In-app purchased ของบริษัท Apple inc โดยอ้างอิงจากอัตรแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากทางบริษัท Apple inc (บริษัท Apple inc คิดค่าธรรมเนียมระบบ In-app purchased 30% ของราคาขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

 

5.2 ค่าตอบแทนการขายผ่าน hytexts.com

5.2.1 hytexts.com ตกลงจัดส่งค่าตอบแทนในการจัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เพื่อจำหน่ายให้แก่นักเขียนในอัตราร้อยละ 65 ของราคาขายคูณจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ hytexts.com ทั้งหมด

 

5.3 การจ่ายค่าตอบแทน

5.3.1 hytexts.com ตกลงแจ้งให้นักเขียนทราบผลการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายกับบุคคลภายนอกสำเร็จ โดยแจ้งผ่านทางชื่อบัญชีผู้ใช้งานของนักเขียนที่ลงทะเบียนไว้ที่เว็บไซต์ hytexts.com

5.3.2 นักเขียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและยอดขายงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ของนักเขียนที่ลงทะเบียนไว้ที่เว็บไซต์ hytexts.com

5.3.3 สำหรับการขายผ่าน Apple In-app purchased hytexts.com จะนำส่งเงินค่าตอบแทนภายใน ระยะเวลา 60 วันหลังจากได้ทำการส่งรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นให้กับนักเขียน

5.3.4 hytexts.com จะนำส่งเงินค่าผลตอบแทนที่มีจำนวนเงินเกิน 500 บาทเท่านั้น ในกรณีที่ยอดเงินไม่เกิน 500 บาทจะยกยอดไปรวมกับเดือนถัดไป โดยนักเขียนจะต้องทำรายการถอนเงินก่อน (ทำได้ที่เมนู Sale report)

5.3.5 นักเขียนยินยอมให้ hytexts.com หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่ระบุในประมวลรัษฎากรจากค่าตอบแทนที่จ่ายทุกครั้ง โดย hytexts.com จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และส่งมอบให้แก่นักเขียนทุกครั้ง

5.3.6 ในการชำระค่าตอบแทน นักเขียนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยhytexts.com จะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร ที่จ่ายตามอัตราที่ธนาคารระบุไว้จากค่าตอบแทนที่จ่ายทุกครั้ง

 

6. สิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์

ภายใต้บังคับแห่งตกลงฉบับนี้ นักเขียนยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมตามตกลงนี้ทุกประการ

 

7. การระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และข้อมูลอื่น

ในการจัดทำงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง นักเขียนจะต้องระบุชื่อผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ ตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ hytexts.com$และโฆษณางานครั้งแรกและวันเดือนปีที่พิมพ์และโฆษณางานครั้งปัจจุบันเป็นอย่างน้อย โดยระบุถ้อยคำว่า “ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์” และ “สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. .....” และ “ อนุญาตให้จัดจำหน่ายใน hytexts.com เท่านั้น” ให้ปรากฏในส่วนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน

 

8. ขอบเขตการรับผิดชอบต่อความเสียหาย

hytexts.com ตกลงว่าจะพยายามถึงที่สุดที่จะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ hytexts.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

8.1 การละเมิดลิขสิทธิ์ตัวอย่างงานวรรณกรรม งานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือไม่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์

8.2 การทำลายการเข้ารหัสและระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก บุคคลอื่น

8.3 การจับภาพหน้าจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของนักเขียน

8.4 การคัดลอก ข้อความ เนื้อหา หน้าปก และ รูปภาพ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ในงานวรรณกรรมรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก บุคคลอื่น

8.5 การเจาะฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไชต์ hytexts.com จากบุคคลผู้ไม่หวังดี

8.6 hytexts.com ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์ hytexts.com นั้นสูญหายไปหรือข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน อันเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ web hosting หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด แม้จะhytexts.com มีการสำรองข้อมูลไว้

 

9. การต่อสู้คดี

9.1 นักเขียนตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังในการนำส่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในกรณีที่เกิดพิพาทหรือในการใช้สิทธิ์ทางศาลกับบุคคลที่สาม เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ไปละเมิดลิขสิทธิ์, หมิ่นประมาท หรือมีเนื้อหา ดังที่ได้ระบุใน ข้อ (4) เป็นเหตุให้ hytexts.com ได้รับความเสียหาย หรือ hytexts.com ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลที่สาม นักเขียนยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่ hytexts.com ตามความเป็นจริง

9.2 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้ นักเขียนตกลงมอบอำนาจให้ hytexts.com ในการร้องทุกข์ ฟ้องร้อง และดำเนินคดี โดยจะจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนทันที

 

10. หมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย นักเขียนได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงโดยตลอดดีแล้ว

hytexts.com

05/09/2557